Wedergeboorte / rebirth

Momenteel ga ik door een intense wedergeboorte. Alles wat ik dacht te kennen mag ik loslaten. Ik heb besloten voorlopig in Peru te blijven wonen. Veel lessen komen op mijn pad maar ook veel synchroniciteiten. Wedergeboorte is het juiste woord omdat letterlijk alles nieuw is. Met zachte kracht weet ik dit aan te kunnen maar comfortabel is anders. Ach, buiten je comfortzone is waar er magie mogelijk is.
Ook in de wereld vindt er een wedergeboorte plaats. Misschien is het (deels) voelbaar voor je.
Weet dat ook jij elk moment opnieuw geboren kunt worden. Elk moment kun je kiezen je leven anders in te richten. Die creatiekracht heb je! Werkelijk niks staat voor altijd vast, en dat is toch het mooie? Sommige moeilijke momenten mag je zomaar doorstaan, zonder meteen iets te willen veranderen. Maar wanneer er iets blijft knagen kun je altijd een keuze maken om iets te veranderen. Al is het een kleine stap, juist die eerste stap is belangrijk. Je bent het waard en je hebt meer invloed dan je denkt, echt. When you change the way you look at things, the things you look at change.

Wedergeboorte. Het kan altijd.

// EN

Currently I am going through an intense rebirth. Everything I thought I knew I may let go of. I have decided to stay in Peru for the time being. Many lessons are coming my way but also many synchronicities. Rebirth is the right word because literally everything is new. With gentle strength I know I can handle this but comfort is different. Oh well, outside your comfort zone is where magic is possible.
Rebirth is also taking place in the world. Maybe it is (partly) palpable for you.
Know that you too can be reborn every moment. Every moment you can choose to rearrange your life. You have that creative power! Really nothing is fixed forever, and that is the beauty of it, isn’t it? Some difficult moments you may just endure, without immediately wanting to change anything. But when something keeps nagging you can always make a choice to change something. Even if it is a small step, that first step is important. You are worth it and you have more influence than you think, really. When you change the way you look at things, the things you look at change.

Rebirth. It’s always possible.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *