Naarmate je (spiritueel) groeit, zal je omgeving dit ook bewust of onbewust gaan merken. Soms raken ze hierdoor in de war; wat gebeurd er met mijn dierbare of de persoon die ik ken? Het is menseigen te denken in hokjes om iemand te kunnen definieren en begrijpen. Helaas maakt dat echter dat er vaak iets veranderd in het beeld dat iemand van je heeft. Wat vaak naar boven komt is; onbegrip en of jaloezie. De groei is niet te vangen voor iemand die zelf op een andere manier kiest te leven en op zijn eigen manier te groeien. Tegelijkertijd wordt bij jou zichtbaar dat je meer je hart volgt. Dit wringt. Mensen willen je het vaak niet ‘beter’ zien doen dan henzelf, het is confronterend. Nu geloof ik niet in goed en fout gedrag maar ik bedoel er mee te zeggen dat het verschil in leefwijze groter wordt. Wanneer je merkt dat mensen je keuzes in twijfel brengen of jaloezie laten merken, ben je op het goede pad. Het betekent dat je steeds authentieker wordt en jouw eigen pad volgt, niet dat van een ander. Wanneer je vrijer en lichter wordt, wordt het ook moeilijker om controle op je uit te oefenen. Dus wanneer je dit herkent, ga zo door en blijf stralen zoals je doet. 🌸

// EN

As you grow (spiritually), your surroundings will also start to notice this, consciously or unconsciously. Sometimes they get confused; what happens to my loved one or the person I know? It is human nature to think in terms of boxes in order to define and understand someone. Unfortunately, however, that often makes something change in the image that someone has of you. What often comes up is; misunderstanding and or jealousy. Growth cannot be caught by someone who chooses to live in a different way and to grow in their own way. At the same time, you are showing that you are following your heart more. This is what makes you tick. People often do not want to see you do it ‘better’ than them, it is confronting. Now I don’t believe in right and wrong behavior but what I mean to say is that the difference in lifestyle is growing. When you notice people questioning your choices or showing jealousy, you are on the right path. It means you are becoming more authentic and following your own path, not someone else’s. As you become freer and lighter, it also becomes harder for people to exert control over you. So when you recognize this, keep going and keep shining as you do. 🌸

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *