Vorige levens waren niet alleen maar zwaar / past lifes weren’t just tough

Soms vragen mensen zich weleens af of er in vorige levens alleen maar nare dingen gebeurden. Dit is zeker niet zo. Het is alleen zo dat wanneer je jezelf wilt helen, er vooral gebeurtenissen naar boven komen die je toen hebben geraakt. Dit komt doordat juist het integreren en helen van deze heftige gebeurtenissen helpt met je groei. Positieve gebeurtenissen uit vorige levens zijn zeker ook belangrijk en de verschillen die je hebt gemaakt voor de mensen om je heen. En sommige van de talenten die je toen had, zou je nu opnieuw kunnen ontdekken. Maar uiteindelijk gaat het (in mijn ogen) om het leerproces en het bewust worden van trauma’s uit vorige levens zodat je mag helen en groeien. Zo was ik lang doodsbang voor vuur door onder andere een grote brand in een vorig leven en nog meer trauma’s gelinkt aan vuur. Door dit te herinneren en te integreren, is de angst gezakt. Zo ga je met elke stap weer een laagje dieper en lichter verder op je pad.

// EN

Sometimes people wonder if only bad things happened in past lives. This is certainly not the case. It’s just that when you want to heal yourself, especially events come up that touched you at that time. This is because integrating and healing from these violent events helps with your growth. Positive events from past lives are certainly also important, as well as the differences you have made for the people around you. And some of the talents you had then might be rediscovered now. But ultimately (in my mind) it’s about the learning process and becoming aware of traumas from past lives so that you may heal and grow. For example, I was terrified of fire for a long time because of a big fire in a previous life and other traumas linked to fire. By remembering and integrating this, the fear subsided. So with each step you go a layer deeper and lighter on your path.

May be an image of outdoors

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *