holistisch consult / holistic session

Holos betekent; geheel, als holistisch therapeut kijk ik naar jou als persoon met al jouw verschillende lagen. Ik denk namelijk dat je lichaam, emoties en ziel met elkaar in verbinding staan.

Bij een holistisch consult kijk ik door middel van mijn biosensor (een meetinstrument dat energie meet) of er bij jou een disbalans is. Ik kijk hierbij naar de oorzaak hiervan. Een ogenschijnlijk fysieke klacht kan bijvoorbeeld ontstaan zijn door een vastzittend emotie. Pas wanneer de oorzaak boven water komt, kan iets echt geheeld worden. Elke disbalans behoeft een andere methode om dit te verhelpen.*

Een enkel holistisch consult zal al dingen bij je in beweging brengen maar het is aan te raden om meerdere sessies te doen. Wanneer je een laagje loslaat, komen er vaak andere dingen naar boven die geheeld mogen worden. Het is een soort APK maar dan voor jezelf, de belangrijkste motor in je leven.**

Een gemiddeld consult duurt een uur.

Holistisch consult (incl. telefonische intake van 30 minuten) *: €60 per uur Wanneer je een verslag wil van het consult, bedragen de kosten hiervan €15

Een traject van 3 consulten; €175,-

*Mogelijk is er n.a.v. het holistisch consult aanvullende ondersteuning nodig zoals een orthomoleculair of homeopathisch middel, fytotherapie of levensboompaden.

**Een consult is echter nooit een vervanging voor een reguliere arts, ik werk aanvullend.

// EN

Holos means; whole, as a holistic therapist I look at you as a person with all your different layers. I believe that your body, emotions and soul are connected.

During a holistic session I check with my biosensor (an instrument that measures energy) to see if there is any imbalance in you. I look for the cause of this. An apparently physical complaint can for example be caused by an emotion that’s stuck. Only when the cause is revealed, something can truly be healed. Each imbalance needs a different method to solve it.*

A single holistic session will already set things in motion for you but it is advisable to do several sessions. When you let go of one layer, other things often come up that need to be healed. It is a kind of MOT but for yourself, the most important motor in your life.

An average session takes one hour.

Holistic consultation (including telephone intake of 30 minutes) *: €60 per hour
When you want a report of the session, the costs are €15

A course of 3 sessions; €175

*It is possible that as a result of the holistic session additional support is needed such as an orthomolecular, homeopathic remedy or phytotherapy.

**A session is never a replacement for a regular doctor, I work complementary.