Waar een wil is, is een weg / where there is a will, there’s a way

Plots had ik de volgende zin in mijn hoofd; waar een wil is, is een weg. Een bekend Nederlands gezegde maar zo waar. Het is een zin die op meerdere niveaus doorwerkt. Ik schrijf vaker over keuzes maar ook over hoe alles loopt zoals het hoort te lopen, dit lijkt tegenstrijdig maar ik zal het proberen uit te leggen. Wij mensen zijn gezegend met een vrije wil. Ik geloof dat er verschillende dimensies of wel tijdlijnen zijn. Voor elke keuze die je maakt bestaat er een andere tijdlijn. Je kunt dus nu kiezen of je links of rechts gaat, maar morgen heb je weer een nieuwe keuze. Het is dus prachtig dat je een vrije wil hebt. Je kunt altijd opnieuw kiezen! En wanneer je vandaag links gaat maar volgende maand toch rechts wil, kan dat ook. En alsnog loopt het precies zoals het hoort te gaan omdat elke tijdlijn uiteindelijk precies het resultaat heeft dat het beste is voor jouw ziel. Het enige verschil is dat sommige keuzes ‘sneller’ leiden tot een bepaald resultaat dan anderen. Maar ook dat maakt niet uit want je ziel kent geen tijd. En andere dimensies ook niet. Is dat geen geruststellende keuze? Alles wat je kiest is goed en alles komt altijd goed. Wanneer je dit nu nog niet zo voelt, is dat ook oke. En ga je dit gegeven voelen op … precies het juiste moment. ✨

Hoe denk jij hierover? Resoneert het of heb je hier vragen over?

// EN

Suddenly I had the following phrase in my head; where there is a will there is a way. A familiar Dutch saying but so true. It is a sentence that works on multiple levels. I often write about choices but also about how everything goes as it should, this seems contradictory but I will try to explain it. We humans are blessed with free will. I believe that there are different dimensions or timelines. For every choice you make there is a different timeline. So you can choose to go left or right now, but tomorrow you have another choice. So it is wonderful that you have free will. You can always choose again! And if you go left today but want to go right next month, you can do that too. And still it goes exactly as it should because every timeline eventually has exactly the result that is best for your soul. The only difference is that some choices lead to a certain result ‘faster’ than others. But even that doesn’t matter because your soul doesn’t know time. And neither do other dimensions. Isn’t that a reassuring choice? Everything you choose is good and everything always works out. If you don’t feel this way now, that’s okay too. And you are going to feel this fact at …. exactly the right time. ✨

How do you think about this? Does it resonate or do you have questions about this?

Probeer je eens los te maken van de gedachte hoe iets zou moeten lopen. Natuurlijk heb je vaak een keuze maar andere dingen heb je niet in de hand. Ga er altijd van uit dat dingen zo lopen voor het hoogste goed voor jou en je omgeving, de wereld (en nog verder). Het lijkt op het begin niet altijd zo maar je kunt echt een blessing halen uit de meeste gebeurtenissen die anders lopen dan gepland. Dit zie je nooit wanneer het net is gebeurd of wanneer je in een proces zit. Dit zie je later pas dus laat los en vertrouw. Magie ontstaat wanneer je loslaat. Let the magic happen! Daarmee begint het leven. 💫

// EN

Try to detach yourself from the thought of how something should go. Of course you often have a choice but other things are not in your control. Always assume that things are going this way for the highest good for you and those around you, the world (and beyond). It may not always seem that way at first but you can take a blessing from most events that go differently than planned. You never see this when it has just happened or when you are in a process. You don’t see this until later so let go and trust. Magic happens when you let go. Let the magic happen! That is where life begins. 💫

Ik geef mijn kracht niet meer weg / I won’t give away my power anymore

Na een periode van mijn schaduwkanten en daarmee die van de aarde te hebben aangekeken, mag ik het licht weer ervaren. Dit voelt zo bevrijdend! Deze tekst kwam in me op.

Ik geef mijn kracht niet meer weg aan het donker
Ik geef mijn kracht niet meer weg aan het licht
Ik geef mijn kracht niet meer weg aan familie
Ik geef mijn kracht niet meer weg aan vrienden
Ik geef mijn kracht niet meer weg aan mannen
Ik geef mijn kracht niet meer weg aan klanten
Ik geef mijn kracht niet meer weg aan onbekenden
Ik geef mijn kracht niet meer weg aan goed bedoelde adviezen
Ik geef mijn kracht niet meer weg aan jaloezie
Ik geef mijn kracht niet meer weg aan werk
Ik geef mijn kracht niet meer weg aan religie
Ik geef mijn kracht niet meer weg aan de overheid
Ik geef mijn kracht niet meer weg aan alcohol
Ik geef mijn kracht niet meer weg aan innerlijke saboteurs
Ik geef mijn kracht niet meer weg. Ik behou mijn eigen
Zachte kracht

// EN

After a period of looking at my shadow sides and therefore those of the earth, I may experience the light again. This feels so liberating! This text came to mind.

I no longer give away my strength to the dark
I no longer give my strength away to the light
I no longer give my strength away to family
I no longer give my strength away to friends
I no longer give my power away to men
I no longer give my power away to customers
I no longer give my power away to strangers
I no longer give my strength away to well-meaning advice
I no longer give my strength away to jealousy
I no longer give my strength away to work
I no longer give my strength away to religion
I no longer give my strength away to the government
I don’t give my power away to alcohol anymore
I no longer give my power away to inner saboteurs
I no longer give my power away. I will keep my own
Gentle power

Ik vraag de zon om warmte en vertrouwen
Ik vraag de maan om geborgenheid en intuitie
Ik vraag de aarde om stevigheid en veerkracht
Ik vraag de wind om te flowen en los te laten
Ik vraag het water om heling en het uiten van mijn emoties
Ik vraag het vuur om de passie in mezelf aan te wakkeren en oude gewoontes te verbranden
Ik vraag de planten en bloemen om geduld en voeding om te stralen
Ik vraag de bomen om diepe wortels en wijsheid
Ik vraag de rotsen om standvastigheid en kracht
Ik vraag de bergen om bescherming en het terugvinden van mijn kern
💚

// EN

I ask the sun for warmth and trust
I ask the moon for security and intuition
I ask the earth for strength and resilience
I ask the wind for flow and letting go
I ask the water for healing and expressing my emotions
I ask the fire to ignite the passion within myself and burn old habits
I ask the plants and flowers for patience and nourishment to radiate
I ask the trees for deep roots and wisdom
I ask the rocks for decisiveness and strength
I ask the mountains for protection and finding my core

Naarmate je (spiritueel) groeit, zal je omgeving dit ook bewust of onbewust gaan merken. Soms raken ze hierdoor in de war; wat gebeurd er met mijn dierbare of de persoon die ik ken? Het is menseigen te denken in hokjes om iemand te kunnen definieren en begrijpen. Helaas maakt dat echter dat er vaak iets veranderd in het beeld dat iemand van je heeft. Wat vaak naar boven komt is; onbegrip en of jaloezie. De groei is niet te vangen voor iemand die zelf op een andere manier kiest te leven en op zijn eigen manier te groeien. Tegelijkertijd wordt bij jou zichtbaar dat je meer je hart volgt. Dit wringt. Mensen willen je het vaak niet ‘beter’ zien doen dan henzelf, het is confronterend. Nu geloof ik niet in goed en fout gedrag maar ik bedoel er mee te zeggen dat het verschil in leefwijze groter wordt. Wanneer je merkt dat mensen je keuzes in twijfel brengen of jaloezie laten merken, ben je op het goede pad. Het betekent dat je steeds authentieker wordt en jouw eigen pad volgt, niet dat van een ander. Wanneer je vrijer en lichter wordt, wordt het ook moeilijker om controle op je uit te oefenen. Dus wanneer je dit herkent, ga zo door en blijf stralen zoals je doet. 🌸

// EN

As you grow (spiritually), your surroundings will also start to notice this, consciously or unconsciously. Sometimes they get confused; what happens to my loved one or the person I know? It is human nature to think in terms of boxes in order to define and understand someone. Unfortunately, however, that often makes something change in the image that someone has of you. What often comes up is; misunderstanding and or jealousy. Growth cannot be caught by someone who chooses to live in a different way and to grow in their own way. At the same time, you are showing that you are following your heart more. This is what makes you tick. People often do not want to see you do it ‘better’ than them, it is confronting. Now I don’t believe in right and wrong behavior but what I mean to say is that the difference in lifestyle is growing. When you notice people questioning your choices or showing jealousy, you are on the right path. It means you are becoming more authentic and following your own path, not someone else’s. As you become freer and lighter, it also becomes harder for people to exert control over you. So when you recognize this, keep going and keep shining as you do. 🌸

De wereld gaat door / the world goes on

Vorige week gebeurde er iets waardoor mijn wereld even stil stond. Ik werd er helemaal in geslurpt en de wereld leek niet meer te draaien. De emoties die er bij kwamen kijken heb ik er laten zijn, eigenlijk voelde dat niet als een keuze maar het kwam er allemaal uit. Het voelt zo gek dat wanneer je door iets heel moeilijks heen gaat, de wereld gewoon door draait. Dat de uiterlijke wereld niet even met je mee stil staat. Maar zo werkt het niet. Na een week kwam ik tot het besef dat ik ook blij en dankbaar ben dat de wereld door gaat. Het maakt dat je soms uit je eigen situatie wordt gehaald doordat je ziet dat mensen bezig kunnen zijn met zulke ‘kleine’ dingen, doordat je naast het praten over je verdriet ook altijd met iemand over andere dingen kunt praten, dat er altijd ruimte is voor afleiding (omdat je verdriet 24/7 dragen ontzettend zwaar is) want overal is muziek te vinden, er zijn eindeloos veel films en series, je kunt elk moment van de dag dansen of wandelen, waar je ook bent en er zijn nog zo veel meer dingen. Wanneer de wereld met je mee zou stilstaan, zou je in je verdriet verdrinken, zou je de hoop verliezen en zou het helingsproces langer duren. Dus vandaag ben ik dankbaar dat de wereld doorgaat, hoe erg mijn wereld ook was ingestort.

// EN

Last week something happened that made my world stop for a moment. I was completely sucked in and the world didn’t seem to turn anymore. I let the emotions that came with it be there, actually it didn’t feel like a choice but it all came out. It feels so strange that when you are going through something very difficult, the world just keeps on turning. That the outer world does not stand still with you. But that’s not how it works. After a week I came to realize that I am also happy and grateful that the world goes on. It sometimes takes you out of your own situation because you see that people can be busy with such ‘small’ things, because besides talking about your grief you can always talk to someone about other things, that there is always room for distraction (because carrying your grief 24/7 is incredibly heavy) because everywhere you can find music, there are endless movies and series, you can dance or walk every moment of the day, wherever you are and there are so many more things. If the world stood still with you, you would drown in your sorrows, you would lose hope and the healing process would take longer. So today I am grateful that the world goes on, no matter how badly my world had collapsed.

Kaartlegging

Gisteren deed ik een kaartlegging met de prachtige kaarten van @esthervblij . Het was even nodig. Wanneer ik zelf twijfel over wat er allemaal intern gebeurd of wat er in het onderbewuste allemaal gebeurd, pak ik een levensboompad kaart(en) erbij. Het is trouwens heel normaal dat je zelf niet altijd het hele plaatje kunt zien van je leven. Jij bent degene die de hele dag in jouw gedachten en emoties verblijft waardoor een perspectief van buitenaf fijn kan zijn. Deze kaarten geven me overzicht en stellen me gerust.

Anderen zijn er ook erg bij gebaat. Ik hoor zo vaak; ‘toevallig kwam dit thema van de week voorbij’ of dat mensen net voor het pakken van de kaart dezelfde zin gebruikten.

Daarnaast doet het ook andere dingen zoals;
✨ Het geeft overzicht over thema’s die spelen in je leven.
✨ Het brengt informatie van je onderbewustzijn naar het bewustzijn.
✨ Soms met daarbij een zachte duw of advies. Maar altijd met stof tot nadenken en om jou in je kracht te zetten.
✨ Er zijn verschillende mogelijkheden, van een uitgebreide legging over je levenspad tot een relatielegging, legging over een bepaalde situatie of over het verleden, heden en de toekomst.
✨ En nog veel meer.

Het gaat als volgt; ik schud de kaarten en vervolgens vallen precies de juiste kaarten er uit die ik met jou mag delen. Ik lees de bijhorende informatie voor. deel Soms stel ik je vragen en ik check bij je wat het met je doet. Daarnaast deel ik wat ik door krijg van het universum via mijn intuitie. Dit klinkt mogelijk zweverig maar tegelijkertijd breng ik het aards.

Ben jij ook benieuwd naar een kaartlegging? Neem dan even contact op voor de mogelijkheden.

Liefs!

Alle energie komt weer bij je terug / all energy comes back to you

Alle energie, zowel de moeiteloze, zware, liefdevolle, positieve, negatieve als de hoeveelheid energie die je ergens in stopt, komt bij je terug. Hier wil ik niet te veel over uitleggen maar laat het even bezinken.

🦋 Alle energie komt weer bij je terug. 🦋

// EN

All energy, both the effortless, tough, loving, negative as the amount of energy you put into something, comes back to you. I don’t want to explain too much about this but let it sink in.

🦋 All energy comes back to you. 🦋

Wedergeboorte / rebirth

Momenteel ga ik door een intense wedergeboorte. Alles wat ik dacht te kennen mag ik loslaten. Ik heb besloten voorlopig in Peru te blijven wonen. Veel lessen komen op mijn pad maar ook veel synchroniciteiten. Wedergeboorte is het juiste woord omdat letterlijk alles nieuw is. Met zachte kracht weet ik dit aan te kunnen maar comfortabel is anders. Ach, buiten je comfortzone is waar er magie mogelijk is.
Ook in de wereld vindt er een wedergeboorte plaats. Misschien is het (deels) voelbaar voor je.
Weet dat ook jij elk moment opnieuw geboren kunt worden. Elk moment kun je kiezen je leven anders in te richten. Die creatiekracht heb je! Werkelijk niks staat voor altijd vast, en dat is toch het mooie? Sommige moeilijke momenten mag je zomaar doorstaan, zonder meteen iets te willen veranderen. Maar wanneer er iets blijft knagen kun je altijd een keuze maken om iets te veranderen. Al is het een kleine stap, juist die eerste stap is belangrijk. Je bent het waard en je hebt meer invloed dan je denkt, echt. When you change the way you look at things, the things you look at change.

Wedergeboorte. Het kan altijd.

// EN

Currently I am going through an intense rebirth. Everything I thought I knew I may let go of. I have decided to stay in Peru for the time being. Many lessons are coming my way but also many synchronicities. Rebirth is the right word because literally everything is new. With gentle strength I know I can handle this but comfort is different. Oh well, outside your comfort zone is where magic is possible.
Rebirth is also taking place in the world. Maybe it is (partly) palpable for you.
Know that you too can be reborn every moment. Every moment you can choose to rearrange your life. You have that creative power! Really nothing is fixed forever, and that is the beauty of it, isn’t it? Some difficult moments you may just endure, without immediately wanting to change anything. But when something keeps nagging you can always make a choice to change something. Even if it is a small step, that first step is important. You are worth it and you have more influence than you think, really. When you change the way you look at things, the things you look at change.

Rebirth. It’s always possible.

Resting is productive

Neem jij eigenlijk wel de tijd voor alles wat er in je leven gebeurd? Het is een tijd van grote transformatie. Op alle niveaus. Daarom is het nu nog meer van belang dan ooit om goed voor jezelf te zorgen. Niet alleen wanneer je fysiek iets te herstellen hebt maar ook zeker emotioneel. Herstel van alles wat er van je lichaam geest en ziel gevraagd wordt is zo belangrijk. Het is niet niks wat deze componenten dagelijks voor je betekenen. Tijd om te herstellen, ontspannen en integreren is zo zo belangrijk. Dit mag je natuurlijk op een manier doen die voor jou goed voelt. Het liefst ook echt door middel van slapen, mediteren, niks doen, mijmeren. Des te meer tijd je hier voor vrij máákt want daar gaat het om, des te eerder je je energie terug krijgt na alle transformatieprocessen.

Wat ga jij (niet) doen na het lezen van deze post?

// EN

Do you actually take time for everything that is happening in your life? It is a time of great transformation. On all levels. That’s why it’s even more important now than ever to take good care of yourself. Not only when you have something to recover physically but certainly emotionally as well. Recovering all that is asked of your body mind and soul is so important. It’s not nothing what these components do for you on a daily basis. Having time to recover, relax and integrate is so important. You may of course do this in a way that feels right for you. Preferably by sleeping, meditating, doing nothing, daydreaming. The more time you make available for this, because that is what it is all about, the sooner you will get your energy back after all transformation processes.

What will you (not) do after reading this post?