Lessen en een nieuw begin

Inmiddels zit ik alweer 2 maanden in Peru, what a ride! Ik geniet van de prachtige natuur, cultuur en mensen. De afgelopen week begon het vervolg van mijn reis alleen. Als in fysiek alleen dan. Ik kreeg meteen de nodige lessen gespiegeld, dit lijkt in Peru echt in sneltreinvaart te gaan. Ik schoot in de angst en zorgen, een bekend riedeltje van mijn ego. Deels door intense energieën in deze omgeving maar natuurlijk ook doordat het iets in mijzelf aanraakte. Dit heb ik mogen helen door eindelijk de tools toe te passen die ik anderen graag aanreik. Gisteren was het een mooie dag voor een nieuw begin; net na de volle maan, het begin van de lente en hier juist het begin van de herfst. Maar voor waar ook ter wereld het begin van een nieuw energetisch jaar. ‘Toevallig’ werd ik gisteren uitgenodigd voor een ritueel in een prachtige vallei, mede om Pacha Mama te bedanken. Hierbij heb ik ook samen met twee bijzondere mensen bewust dankbaarheid getoond, dingen los gelaten en intenties gezet voor dingen die ik wil verwelkomen. Nu voel ik me moe maar ook erg voldaan. Ook de liefde leert me veel lessen en doet mijn hart openen. 💚🌿

Hoe gaat het met jou? Ben jij ook klaar voor een nieuw begin of ben je eerst nog het oude aan het loslaten? Graag hoor ik ook jouw gevoel. Delen is zo iets moois! ⬇️

// EN

💚🌿 LESSONS AND A NEW BEGINNING

By now I have been in Peru for 2 months, what a ride! I am enjoying the beautiful nature, culture and people. This past week began the continuation of my journey alone. As in physically alone. I was immediately mirrored the necessary lessons, this seems to go really fast in Peru. I shot into fear and worry, a familiar tune of my ego. Partly because of the intense energies in this environment but also because it touched something in myself. I was allowed to heal this by finally applying the tools that I like to offer others. Yesterday was a beautiful day for a new beginning; just after the full moon, the beginning of spring and here the beginning of autumn. But for anywhere in the world the beginning of a new energetic year. Coincidentally, yesterday I was invited to a ritual in a beautiful valley, partly to thank Pacha Mama. Here I also consciously showed gratitude together with two special people, let go of things and set intentions for things I want to welcome. Now I feel tired but also very fulfilled. Love also teaches me many lessons and makes my heart open. 💚🌿

How are you doing? Are you also ready for a new beginning or are you still letting go of the old first? Would love to hear your feelings as well. Sharing is such a beautiful thing! ⬇️

Vandaag kreeg ik een melding dat het een jaar geleden is dat ik mijn laatste werkdag had in loondienst. What a ride. Naast de positieve punten wil ik ook meer inzicht geven in de lastige dingen die er vanaf dat moment bij kwamen kijken. Ik heb onderschat dat je als therapeut met een droom niet zomaar van de ene op de andere dag klanten aantrekt. Het is hard werken geblazen. Niet alleen om een bestaan op te kunnen bouwen maar ook omdat je met je hart werkt. Mijn werk zit verweven in mijn leven en andersom. Wel mooi dat de verbondenheid die ik vaak promoot ook zo in mijn eigen leven te merken is. Of ik spijt heb gehad van mijn keuze? Nee! Wel heb ik weleens gehoopt dat het wat makkelijker zou gaan, dat de energie en input die ik in mijn bedrijf stop, ook in meerdere aspecten zijn vruchten zou afwerpen. De aspecten waar het dat nu in doet is; de vrijheid die ik ervaar, de inspiratie die ik mag delen, de tevreden klanten die er wél zijn, de momenten van synchroniciteit, mijn ontwikkeling en connectie met alles wat er is. Dat zou ik voor geen goud willen missen. Toch vind ik het belangrijk ook de andere kant van de medaille te delen. Hoewel ik weet dat er meerdere factoren een rol spelen, maakt het me soms onzeker wanneer er weer een week voorbij gaat zonder gepland consult. Me afvragen of ik deze maand rond kom, de vanuit mijn hart geschreven posts die niet altijd worden gevonden, de dalende volgers. Van de andere kant weet ik dat ik meer waarde hecht aan ervaringen ipv materieel, echt contact en puurheid, echte verbinding. Dat wil niet zeggen dat de online verbinding niet bestaat, die is er wel degelijk en die waardeer ik. Het voelt alleen wat ingewikkelder omdat je jezelf  kwetsbaar opstelt. Zwart op wit. Nou dit was mijn rant. Ik krijg vaak te horen dat mensen het dapper vinden dat ik mijn hart volg, bijvoorbeeld in mijn werk. Ik vind het belangrijk te laten merken dat er altijd twee kanten zijn. Bedankt lieve jij die dit leest. 🙏🏻♥️

// EN

Today I got a notification that it has been one year since I had my last day of work in payroll. What a ride. In addition to the positives, I want to give more insight into the difficult things that came with it from that point on. I underestimated that as a therapist with a dream, you don’t just attract clients overnight. You have to work hard. Not just to make a living, but also because you work with your heart. My work is interwoven in my life and vice versa. It’s nice that the connection I often promote can also be seen in my own life. Whether I have regretted my choice? No! I have sometimes hoped that things would go a little easier, that the energy and input I put into my business would also pay off in more aspects. The aspects in which it does so now are; the freedom I experience, the inspiration I may share, the satisfied customers that do exist, the moments of synchronicity, my development and connection with everything that is. I wouldn’t miss that for the world. Yet I find it important to share the other side of the coin. Although I know that several factors play a role, it sometimes makes me insecure when another week goes by without a scheduled consultation. Wondering if I will make ends meet this month, the posts written from my heart that are not always found, the declining followers. On the other hand, I know I value experiences more than material, real contact and purity, real connection. That is not to say that the online connection does not exist, it is there and I value it. It just feels a bit more complicated because you put yourself in a vulnerable position. Black and white. Well this was my rant. I often get told that people think it’s brave that I follow my heart, for example in my work. I think it’s important to show that there are always two sides. Thank you dear you who read this. 🙏🏻♥️

Iedereen is een

Werkelijk alles is met elkaar verbonden en iedereen is een. We komen allemaal van dezelfde bron. Het lijkt soms alsof we ons daar niet naar gedragen maar toch is het juist zo. Dat iedereen een is en verbonden is wil niet zeggen dat iedereen dezelfde intenties heeft. Iedereen is op aarde gekomen met een andere taak. De voor jou ‘slechte’ mensen zijn vanbinnen hetzelfde als iedereen. Alleen zit er soms een laagje(s) om iemand heen maar dit heeft al-tijd een reden en iedereen die hier is, is nodig. Hoe cru dat soms ook voelt omdat jouw waarden niet lijken te stroken met die van een ander. Vertrouw erop dat iedereen handelt vanuit voor diegene goede intenties. De aarde is een plek van dualiteit en iedereen heeft zijn aandeel in de wereld. Mensen die ver van je af lijken te staan qua wereldbeeld dienen juist als spiegel en kunnen je helpen jezelf beter te begrijpen. Het donker is nodig om het licht te kunnen herkennen. Ik las laatst in ‘Het geheim van Shamballa’ een erg mooi inzicht; ga er altijd van uit dat iemand pure intenties heeft en handelt vanuit het plan van diens hogere zelf. Wanneer je namelijk bang bent dat iemand je kwaad zal doen of je wil pijnigen, is de kans groot dat dit vroeg of laat ook gaat gebeuren. Deze energie zendt je namelijk uit. Probeer je hier eens bewust van te worden. Kijk iemand diep in de ogen aan en zie dan diens pure zelf – wat ook een spiegelbeeld is van jezelf – en zie wat er dan gebeurd. De wereld is zo slecht nog niet. Het is allemaal nodig, echt waar.

Hoe vond je het om dit te lezen? Heb je hier iets aan? Let me know, liefs Imke 💜

// EN

Truly everything is connected and everyone is one. We all come from the same source. Sometimes it seems like we don’t act like it but yet it is just that. Just because everyone is one and connected does not mean that everyone has the same intentions. Everyone came to earth with a different task. The people who are ‘bad’ to you are the same as everyone else on the inside. Only sometimes there is a layer (s) around someone but this always has a reason and everyone who is here is needed. However cruel that may sometimes feel because your values do not seem to match those of another. Trust that everyone acts from good intentions for that person. The earth is a place of duality and everyone has their share of the world. People who seem distant from you in terms of worldview serve as a mirror and can help you understand yourself better. The dark is necessary to be able to recognize the light. I recently read in ‘The Secret of Shamballa’ a very beautiful insight; always assume that someone has pure intentions and acts from the plan of their higher self. If you are afraid that someone will harm you or wants to hurt you, the chances are that sooner or later this will happen. You are broadcasting this energy. Try to become aware of this. Look someone deep in the eye and see their pure self – which is also a reflection of yourself – and see what happens. The world is not so bad. It is all necessary, really.

How did you enjoy reading this? Did you find it helpful? Let me know, love Imke 💜

Jouw binnenwereld / your innerworld

Jouw binnenwereld is waar jouw invloed en kracht ligt. Op kleine schaal kun je de bus missen waardoor je te laat op je werk komt. Op grote schaal kan de wereld om je heen in brand staan. Dan nog heb je enkel invloed op je eigen binnenwereld. Hoe ziet het er daar uit; warm en begripvol? Of angstig en vol oordelen? Je binnenwereld wordt gevormd door wat je mee maakt. Hier kun je niet altijd iets aan doen. Wel kun je áltijd er voor kiezen je binnenwereld te transformeren. Zet er een compassievol lichtje aan, geef je binnenwereld de ruimte. Dan kun je helen en jezelf transformeren. Donkere wolken verdwijnen langzaam en naast het licht in jezelf, zie je nu ook het licht buiten jezelf. Zo binnen, zo buiten. Dit licht ga je uiteindelijk naar buiten uitstralen waardoor jouw binnenwereld wel degelijk invloed heeft op de zogenaamde buitenwereld. Wanneer jij je onveilig voelt in jezelf, ga je dit ook projecteren op de wereld. Dit is andersom net zo. De wereld is vol met pracht, alleen proberen onbewuste mensen haar te overmeesteren vanuit macht. Hier heb je dus geen invloed op, wel op jouw blik. Afgezaagd maar waar; een mooie wereld begint echt bij jezelf. Dit gebeurd uiteraard niet binnen een dag. Weet wel dat je elke dag opnieuw invloed hebt om jouw binnenwereld en daarmee ook de buitenwereld te transformeren. Wanneer je denkt geen invloed te hebben op de wereld buiten je en daarom geen actie onderneemt, veranderd er ook niks. Wanneer je denkt wel invloed te hebben, heb je dit ook en hoe meer mensen zich hier bewust van worden, hoe mooier de wereld wordt. Creeer jij een wereld vol angst of een wereld vol liefde?

// EN

Your inner world is where your influence and power lies. On a small scale, you may miss the bus making you late for work. On a large scale, the world around you can be on fire. Even then, you only have influence over your own inner world. What does it look like there; warm and understanding? Or fearful and full of judgments? Your inner world is formed by what you experience. You cannot always do something about it. You can always choose to transform your inner world. Turn on a compassionate light, give your inner world space. Then you can heal and transform yourself. Dark clouds slowly disappear and in addition to the light within you, you now also see the light outside yourself. As inside, so outside. You will eventually radiate this light to the outside, so that your inner world does have an influence on the so-called outer world. When you feel unsafe in yourself, you will also project this onto the world. This is the same the other way around. The world is full of splendor, only unconscious people try to overpower it out of power. So you have no influence on this, but on your view. Trite but true; a beautiful world really starts with you. This of course does not happen within a day. Know that you have influence every day to transform your inner world and therefore also the outer world. When you think you have no influence on the world outside you and therefore do not take action, nothing will change. When you think you do have influence, you do and the more people become aware of this, the more beautiful the world becomes. Are you creating a world full of fear or a world full of love?

International womensday

De reden dat vrouwen al zo ontzettend lang op zowel subtiele als duidelijke manieren worden onderdrukt is omdat de vrouw een onmetelijke kracht heeft. Een connectie met zowel de spirituele wereld als de fysieke wereld om nieuw leven te kunnen creeëren en verwelkomen. De kracht om te voelen, te geven en te strijden voor wat haar lief is. Nu is het de tijd om helemaal te zijn. En om de vrouwen om je heen te laten zijn. Dingen die fysiek zijn bedacht om vrouwen uit hun kracht te halen zijn o.a; hakken dragen zodat je minder in verbinding staat met de aarde, de regel dat vrouwen in zithouding met een been over de ander moeten zitten; minder stevige aarding, een korset of corrigerend ondergoed dragen; zo kun je minder vrij ademen en verlies je energie. Het is helemaal aan jou wat je hier mee doet maar misschien helpt het je hier bewust van te zijn. Sta in je kracht en laat niemand jou naar beneden halen. De reden dat men dit doet is juist omdat je te sterk bent. En deze kracht is juist zo nodig in de wereld.

♥️🔥♥️

// EN

The reason women have been oppressed in both subtle and obvious ways for so incredibly long is because women have immeasurable power. A connection to both the spiritual world and the physical world to be able to create and welcome new life. The power to feel, give and fight for what she loves. Now is the time to be whole. And to let the women around you be. Things that have been physically devised to take women out of their power include; wearing heels so you are less connected to the earth, the rule that women must sit in the sitting position with one leg over the other; less firm grounding, wearing a corset or corrective underwear; this way you can breathe less freely and lose energy. It is entirely up to you what you do with this but perhaps it helps to be aware of this. Stand in your power and don’t let anyone bring you down. The reason people do this is because you are too strong. And this strength is exactly what is needed in the world.

♥️🔥♥️

♥️ Jij bent degene op wie je je hele leven hebt gewacht. Jij bent jouw eigen ware. Jij bent degene die jou gaat redden. Jij hebt alles in je wat je nodig hebt. Jij kan alles laten bewegen. Jij bent volmaakt en mag dat in gaan zien. Jij bent degene die het tot vandaag geschopt heeft. Jij bent degene die elke dag opstaat en op jouw manier het beste er van maakt. Jij bezit een oneindige (veer) kracht. Jij bent degene die al jouw aandacht en liefde verdient. Jij bent degene die jezelf mag vergeven. Jij bent alles.

De wereld heeft liefde nodig. Liefde is het enige dat vermenigvuldigd wanneer je het deelt. ♥️

// EN

♥️ You are the one you have been waiting for all your life. You are your own true one. You are the one who is going to save you. You have everything in you that you need. You can make anything move. You are perfect and may come to see that. You are the one who has made it to today. You are the one who gets up every day and makes the best of it in your own way. You have an infinite (spring) power. You are the one who deserves all your attention and love. You are the one who can forgive yourself. You are everything.

The world needs love. Love is the only thing that multiplies when you share it. ♥️

Synchronicity

Een onbekende die je net een tip geeft over een thema waar je al dagen mee worstelt. Een liedje op de radio met een diepe betekenis. Een onderwerp wat in bijna elk gesprek – met wie dan ook – ter sprake komt. Dezelfde getallen zien. Dit zijn allemaal voorbeelden van synchroniciteit. Voor mij voelt dit als kleine toevalligheden die niet toevallig zijn. Het zijn tekens waar je naar mag luisteren, op mag vertrouwen. Voor mij zijn synchroniciteit de momenten dat jouw acties in lijn zijn met je hogere zelf. Je intuitie en het universum die een worden waardoor alles lijkt te stromen. Je hebt hier zelf dus zeker invloed op. Ik zal hieronder een paar tips met voorbeelden geven over hoe je synchroniciteit kunt gaan ervaren. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het vanuit je hart komt, niet vanuit je hoofd.

– Let op de tekens die je ontvangt en probeer er naar te luisteren. Laatst hoorden we verschillende mensen het over een bepaalde plaats hebben. We gingen er heen en het was prachtig.

– Heb positieve verwachtingen van situaties zonder de uitkomst te willen sturen. We gingen naar een mooie plek in de bergen maar wisten de weg niet en wisten niet goed waar we heen moesten. Ik zei; wie weet komen we boven op de berg wel iemand tegen die meer informatie heeft. Boven op de berg stond een man met veel kennis die ‘toevallig’ ook via dezelfde weg naar beneden moest en ons tegelijkertijd veel informatie gaf over het gebied.

– Laad jezelf vaak op met energie op een manier die bij jou past; bijv. d.m.v. beweging, dansen, creativiteit, meditatie, schrijven, naar de natuur. Wanneer je energieniveau hoog is en je in je lichaam bent verankerd, trek je meer synchroniciteit aan.

Ervaar jij weleens synchroniciteit? En heb je wat aan deze tips? Let me know ✨⬇️

// EN

A stranger who just tips you off on a topic you’ve been struggling with for days. A song on the radio with deep meaning. A topic that comes up in almost every conversation – with anyone. Seeing the same numbers. These are all examples of synchronicity. To me, these feel like little coincidences that are not coincidences. They are signs that you may listen to, trust. To me, synchronicities are the moments when your actions are aligned with your higher self. Your intuition and the universe becoming one through which everything seems to flow. So you definitely have an influence on this yourself. I will give a few tips and examples below on how to experience synchronicity. At the same time it is important that it comes from your heart, not from your head. – Pay attention to the signs you receive and try to listen to them. The other day we heard several people talking about a certain place. We went there and it was beautiful. – Have positive expectations of situations without wanting to control the outcome. We went to a beautiful place in the mountains but didn’t know the way and didn’t quite know where to go. I said; who knows we might meet someone at the top of the mountain who has more information. On top of the mountain was a man with a lot of knowledge who ‘coincidentally’ also had to go down the same road and at the same time gave us a lot of information about the area. – Recharge yourself often with energy in a way that suits you; e.g. through movement, dancing, creativity, meditation, writing, going to nature. When your energy level is high and you are anchored in your body, you attract more synchronicity.

Do you ever experience synchronicity? And are these tips helpful to you? Let me know ✨⬇️

Are you living now or in the future?

Een van de meest bevrijdende dingen die ik de laatste tijd ervaar is het ontbreken van tijdsbesef. Het voelt (bijna) altijd als nu. Vaak heb ik geen besef van wat voor maand, dag of tijd het is. Soms veranderd dit even en zit ik wat meer in mijn hoofd in plaats van mijn hart. Veel mensen – waaronder ik zelf in het verleden – leven in de toekomst of willen weten wat de toekomst brengt. Dit is menselijk en begrijpelijk. Als je de toekomst echter al zou weten, ga je er naar leven. Vanuit je hoofd. De magie van het leven is het onbekende. Niet weten wat er morgen gaat gebeuren, niet weten wat er over 5 jaar gebeurd. Ik merk dat ik zelf soms voel wat er bij een ander in grote lijnen staat te gebeuren. Maar dit deel ik bewust niet omdat ik niet wil dat een ander daar vanuit zijn hoofd naar toe gaat werken, dan is de magie van het leven weg. Zo kan ik ook nooit zien wat mij staat te gebeuren. En dit is met een reden zo en dat accepteer ik nu. Mijn spirit guides bevestigden dit gisteren ook weer in een meditatie. De boodschap was; volg op elke moment de signalen die op je pad komen. Het enige wat je hebt is nu, en dat is ook alles wat je nodig hebt. 💚

// EN

One of the most liberating things I’ve experienced lately is the lack of a sense of time. It (almost) always feels like now. Often I have no sense of what month, day or time it is. Sometimes this changes for a while and I’m a little more in my head instead of my heart. Many people – including myself in the past – live in the future or want to know what the future holds. This is human and understandable. However, if you were to already know the future, you start living by it. From your head. The magic of life is the unknown. Not knowing what will happen tomorrow, not knowing what will happen in 5 years. I notice that I myself sometimes feel what is about to happen to someone else in a big way. But I deliberately don’t share this because I don’t want someone else to work towards it from their head, then the magic of life is gone. In this way I can never see what is about to happen to me. And this is so for a reason and I accept that now. My spirit guides confirmed this again yesterday in a meditation. The message was; in every moment, follow the signals that come your way. All you have is now, and that is also all you need. 💚

Machu Picchu

All of the wisdom of the world gathered in one place. Increíble. The energy of this place is not to be described in words. Humbled that the clouds disappeared for us. Keep your eyes on the stars and your feet on the ground; we need both the stars and the rocks. Duality and divine timing, always ✨

Synchronicity

De afgelopen maanden heb ik me voorbereid op deze reis. En nu voel ik waarom alles precies moest lopen zoals het deed. De afgelopen weken heb ik me namelijk op een diepere laag op fysiek, emotioneel en spiritueel niveau mogen voorbereiden op wat er komen gaat. Er ligt heel veel geschiedenis voor mij in dit land. En vooral de volgende bestemming waar we naar op weg zijn; Cusco. Ik mag alle pijn van vorige levens integreren en transformeren. Nu is het anders. Bovenal voel ik me dankbaar dat ik hier (weer) mag zijn en mag groeien. De dingen die ik hier mee maak zijn bijna niet onder woorden te brengen dus voel ik dat ik dit ook niet uitgebreid hoef te doen.

Ik deel dit omdat ik het belangrijk vind transparant te zijn over mijn proces. En ook om te laten weten dat ik ook vanaf hier consulten, kaartleggingen en healing kan doen. Misschien wel juist vanuit hier. Omdat ik zelf aan het loslaten en transformeren ben, kan ik ook een spiegel voor jou zijn. Ik geloof dat je als therapeut enkel mensen in de diepte kunt ondersteunen die jij zelf ook hebt door gemaakt. Wanneer dit met jou resoneert, mag je me altijd een berichtje sturen. Ik wens je een magisch weekend!

Liefs Imke ☯️

For the past few months I have been preparing for this journey. And now I feel why everything had to go exactly the way it did. This is because the past few weeks have allowed me to prepare on a deeper level on a physical, emotional and spiritual level for what is to come. There is a lot of history ahead of me in this country. And especially the next destination we are heading to; Cusco. I get to integrate and transform all the pain of past lives. Now it is different. Above all, I feel grateful to be here (again) and to grow. The things I am experiencing here are almost impossible to put into words so I feel I don’t need to do so extensively.

Iam sharing this because I feel it is important to be transparent about my process. And also to let you know that I can also do consultations, card readings and healing from here. Maybe even from here. Because I am releasing and transforming myself, I can also be a mirror for you. I believe that as a therapist you can support people in the depths that you yourself have gone through. When this resonates with you, you may always send me a message. I wish you a magical weekend! Love Imke